丁子[チョウジ]

  • 丁子[チョウジ]
  • 丁子[チョウジ]
YOMEISHU
SHOU
YAKU

TYOUJI
丁子[チョウジ]

チョウジのつぼみです。
クローブの名前で、スパイスとしても広く用いられます。
その香りが、食欲を増進させます。